Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

A weboldalunk címe: https://valamikell.hu.

Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.), a 2011. évi CLXXV. törvény – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről (a továbbiakban: Civil törvény), az egyéb vonatkozó jogszabályokkal, valamint az Alapítvány Alapító okiratával és egyéb szabályzataival összhangban kell értelmezni.

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A Szabályzat célja, hogy:

  •  a) biztosítsa az Alapítvány tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő információs önrendelkezési jog érvényesülését,
  •  b) az Alapítvány által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza az adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat,
  •  c) a magánszemélyek alapítványi nyilvántartásának, valamint egyéb alapítványi nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódóan meghatározza az alapítványi nyilvántartások vezetésének rendjét,
  •  d) meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét.

 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

– A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Alapítvány valamennyi tisztségviselőjére és munkavállalójára, az alapítványi rendezvények résztvevőire és szerződéses partnereire.
– A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Alapítványnál folytatott valamennyi a papír alapú és elektronikus adatkezelésre.
– A Szabályzat alkalmazása során az Infotv.-ben meghatározott fogalom-meghatározások az irányadók.

ADATKEZELŐ

Megnevezése: Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány
Székhelye: 1083 Budapest, Baross u. 119/A. IV. 403.
Levelezési címe: 1445 Budapest, Pf. 356.
Telefon/fax: 06-1-314-1302
E-mail címe: emoalapitvany@upcmail.hu
Honlap: www.emoalapitvany.hu

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

– Akinek adatát az Alapítvány kezeli, annak az Alapítvány biztosítja, hogy kezelt adataihoz hozzáférjen.
– Az érintett tájékoztatást kérhet az Alapítványtól a személyes adatok kezeléséről, kérheti azok helyesbítését – illetve jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével – azok törlését, és törvényi felhatalmazásra tiltakozhat adatai kezelése ellen.
– A valóságnak meg nem felelő adatot az Alapítvány helyesbíti, ha azt az érintett a szükséges adatokat rendelkezésre bocsájtja.
– Törölni kell a kezelt adatot, ha azt a bíróság vagy hatóság rendeli el, ha jogellenes az adat kezelése,
ha az adat téves, hiányos és ez nem orvosolható, ha az érintett azt – a jogszabályban rögzített adatkezelési kötelezettség kivételével – kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az adatok tárolásának
jogszabályi határideje lejárt.
– Az adat helyesbítéséről vagy törléséről az érintetten kívül mindazokat tájékoztatni kell, akiknek az
adatot továbbították, kivéve, ha a tájékoztatás elmaradása az adatkezelés céljára tekintettel az érintett
jogos érdekeit nem sérti.
– Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt írásban tájékoztatni kell az Infotv. 20. §-ában foglaltak szerint.
– Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte
el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi.
Ha a tiltakozás jogszerű, az adatkezelő az adatkezelést megszünteti és értesíti mindazokat, akiknek
adatot továbbított.
– Ha az érintett nem ért egyet a tiltakozásának elbírálása eredményeként hozott adatkezelői döntéssel,
a döntés ellen a közléstől számított harminc napon belül – az Infotv. 22. §-ában foglalt módon – bírósághoz fordulhat.

ADATÁLLOMÁNYOK ÉS ADATKEZELÉS

– Törvényi felhatalmazás hiányában az adatkezelés alapjául kizárólag az érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló, önkéntes és határozott – különleges adat esetén írásbeli – hozzájárulása szolgálhat,
amiben félreérthetetlen beleegyezését adja a megfelelő személyes adatok meghatározott célból és
körben történő kezeléséhez. A hozzájárulás megszerzése során az érintettet kifejezetten figyelmeztetni kell a beleegyezés önkéntességére.
– Az ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelés az ügy (bejelentés) nyilvántartásához (iktatásához), feldolgozásához kapcsolódik. Alapvető célja az adott ügyhöz tartozó eljárás lefolytatásához, az adatkezelés
szereplőinek azonosításához és az ügy befejezéséhez szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli célú
adatkezelés során a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és az ügyviteli segédletekben
szerepelnek; kezelésük ebből a célból csak az alapul szolgáló irat selejtezéséig lehetséges
– A nyilvántartási célú adatkezelés az Infotv.-ben, a Civil törvényben, továbbá más jogszabályokban,
valamint az Alapítvány Alapító okiratában és szabályzataiban előre meghatározott adatkörök alapján
gyűjtött adatfajtákból álló adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt biztosítva az adatok különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, lekérdezhetőségét.

ADATTOVÁBBÍTÁS

– Az Alapítványon kívülre személyes adat továbbítása csak az érintett hozzájárulásával lehetséges,
kivéve:
– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján,
– a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
adatvédelmi rendelkezései alapján,
– egyéb jogszabályi előírás alapján.
– Minden adattovábbításról nyilvántartást kell vezetni.

MUNKAVÁLLALÓK ÉS ADATAINAK KEZELÉSE

– Az Alapítvány munkavállalóira vonatkozó adatkezelést – figyelemmel az Infotv. 65. § (3) bekezdésének a) pontjára – nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.
– Az Alapítvány munkavállalói személyi iratainak és adatainak kezelését a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az Infotv., a Civil törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény szerint kell ellátni.
– Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, valamint
azt követően keletkezik, és a természetes személy tag vagy a munkavállaló személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
– A munkavállalókról csak a munkaviszonnyal összefüggő adat tárolható. Az érintettől csak olyan
nyilatkozat, vagy adatlap kitöltése kérhető, amely személyiségi jogait nem sérti.
– A munkaviszonnyal összefüggésben az Alapítvány nyilvántartásokat vezet, különösen személyi
anyagok, egészségbiztosítási ellátások nyilvántartása, magán-nyugdíjpénztári nyilvántartás, fizetési
jegyzékek, járulék-nyilvántartások, számfejtési anyagok, bérfeladások, bérátutalások, statisztikai
jelentések, személyi jövedelemadó nyilvántartások, OEP elszámolások, adó- és járulékbevallások,
kiküldetési rendelvények nyilvántartása, hivatali célra saját gépkocsi használat nyilvántartása.
– A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyi iratokat, egyéb papír alapú nyilvántartásokat az Alapítvány
hivatalos helyiségében, zárható szekrényben kell tárolni, megakadályozandó, hogy illetéktelenek
hozzáférjenek. Az elektronikusan tárolt adatok esetén is gondoskodni kell az adatvédelemről.
– A személyi iratokat az illetékes ügyintéző a munkavégzéshez szükséges mértékben használhatja.
Az iratokba a munkáltatói jogkör gyakorlójának is joga van betekinteni.
– A munkaviszonnyal kapcsolatos személyi irat, dokumentum kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján vehető át, illetve tértivevényes ajánlott küldeményként az érintett lakcímére postázandó.
– Az Alapítványhoz bármilyen formában pl. álláskeresési céllal eljuttatott önéletrajzokban lévő személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. Alkalmazás hiányában a személyes adatokat törölni kell.

AZ ALAPÍTVÁNY HÍVOGATÓ, SZEMÉLYES KERESZTYÉN ISMERETTEJESZTŐ MUNKÁJA, ILL. RENDEZVÉNYEI SORÁN KELETKEZŐ ADATOK KEZELÉSE

– Az alapítvány munkatársai – helyi gyülekezetekkel, azok önkénteseivel együttműködve az otthonokban végzett keresztyén ismeretterjesztés során a helyi keresztyén gyülekezetekkel való további
kapcsolattartásra nyitott személyeket, ill. családokról feljegyzéseket készítenek.
– A feljegyzések előtt az érintetteket tájékoztatni kell arról, hogy adataikat feljegyezzük abból a célból, hogy azokat a helyi lelkipásztor(ok)nak továbbítsuk a jövőbeli kapcsolattartás elősegítésére.
Csak azok adatait lehet ily módon feljegyezni, aki ehhez hozzájárul.
– Az így feljegyzett adatokat az alapítvány összegyűjti, az érintett gyülekezet(ek) lelkipásztorának
átadja. Az átadott az adatokat az Alapítvány a továbbiakban nem tárolja, és nem kezeli.
– A fent említett látogatások, illetve az Alapítvány rendezvényei során az Alapítvány saját célja megvalósításához hang- és képfelvételeket készíthet. A látogatások során ehhez az érintettek hozzájárulása szükséges, a rendezvényeken résztvevők hozzájárulását a meghívókon feltüntetett tájékoztatás
alapján vélelmezni kell.

AZ ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELEIVEL (KÖRLEVELEIVEL) KAPCSOLATOS ADATOK KEZELÉSE

– Az Alapítvány körleveleinek küldését bárki kérheti nevének, postai és/vagy elektronikus címének
megadásával. Ezt a kérést, ill. adatait eljuttathatja az Alapítványhoz személyesen, levélben, elektronikus levélben, telefonon, ill. az alapítvány honlapjának erre a célra kialakított feliratkozó oldalán
egyaránt. Az így feliratkozott személyek részéről az adatkezeléshez való hozzájárulást vélelmezni
kell.
– Az Alapítvány szerződéses és alkalmi önkéntesei automatikusan feliratkozottnak számítanak, hacsak nem kérik, hogy ettől az Alapítvány tekintsen el. Erről az önkénteseket előzetesen tájékoztatni
kell.
Az Alapítvány körleveleit mindaddig küldi a fenti módok valamelyikén feliratkozott személynek,
amíg az illető e kérését vissza nem vonja, ill. amíg az Alapítvány az érintett halálhíréről nem értesül.
– A feliratkozott személy bármikor kérheti a körlevelek küldésének szüneteltetését vagy megszüntetését, ill. adatainak törlését.
– Az körlevekkel kapcsolatos nyilvántartás a magánszemély alábbi adatait tartalmazza:
– nevet
– nemet
– lakcímet
– telefon/mobiltelefon számot
– Email címet
– születési évet
– foglalkozást
– adóazonosító jelet
– az Alapítványnak küldött adományokat (ha vannak)
– önkéntes tevékenységet (ha van)
– A körlevelekre feliratkozottak nyilvántartása nem nyilvános.
– Az feliratkozottak adatait törölni kell kérése esetén, ill. a kapcsolat megszakadásától számított
nyolcadik év végén.

AZ ALAPÍTVÁNYTÓL INGYENES KIADVÁNYOKAT RENDELŐK ADATAINAK KEZELÉSE

– Az Alapítványtól bármely magánszemély kérheti a szórólapokon, ill. internetes felületeken meghirdetett ingyenes kiadványokat, a kiadvány megjelölésével és adatainak megadásával. Ezeket az adatokat az ingyenes kiadványokat rendelők azonosíthatósága, az ingyenességgel való visszaélések megelőzése érdekében az alapítvány nyilvántartja és kezeli. Az ingyenes kiadványokat rendelők megadott adataik megküldésével azok kezeléséhez a szórólapokon, ill. internetes felületen elhelyezett
tájékoztatás, ill. az interneten közzétett adatkezelési szabályzat alapján az érintett kifejezetten hozzájárulnak.
– Az érintettek ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatják és kérhetik személyes adataik törlését.
– Az ingyenes kiadványokat rendelők nyilvántartása a magánszemély alábbi adatait tartalmazza:
– nevet
– nemet
– lakcímet
– telefon/mobiltelefon számot
– Email címet
– születési évet
– foglalkozást
– a küldött kiadványokat, leveleket és egyéb anyagokat, telefonhívásokat
– a kapott kéréseket, leveleket és egyéb írásos, telefonos, vagy személyes visszajelzéseket (e
két utóbbi együtt: események)
– Az ingyenes kiadványokat rendelők nyilvántartása nem nyilvános.
– Az ingyenes kiadványokat rendelők adatait a nyilvántartásból törölni kell kérésük esetén, ill. a legutolsó eseményt követő tízedik év végén.
A Szabályzat 2018. november 14-én lép hatályba.

Ezt a szabályzatot az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány kuratóriuma 2018. november 14.-i
ülésén elfogadta.